Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ORGANICWAYOFART.COM

ÜZEMELTETŐ: FOTÓSWORKSHOPOK KFT

 

 TARTALOMJEGYZÉK:

 1. Impresszum
 2. Fogalmak
 3. Vonatkozó jogszabályok
 4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása
 5. A szerződés nyelve, a szerződés formája
 6. Digitális áru/termék vásárlás
  • A vásárlás folyamata
  • A digitális tartalmakhoz való hozzáférés részletei
  • A digitális tartalmakhoz kapcsolódó jogi nyilatkozat
  • A digitális tartalmak ára
  • Díjak és fizetési feltételek
  • Jogtalan felhasználás
  • Elállási jog
 7. Termékszavatosság, Jótállás
 8. Eljárás hibás ár esetén
 9. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
  • Személyes panasztétel
  • Fogyasztóvédelmi eljárás
  • Bírósági eljárás
  • Békéltető testületi eljárás
  • Online vitarendezési platform
 10. Szerzői jogok
 11. Ügyfelek tájékoztatása
 12. A szerződés időtartama és megszűnése, szerződéses jogok átruházása
 1.  Záró rendelkezések

 

1. Impresszum

1.1. Az organicwayofart.com üzemeltetője, mint Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 • Cég név: Fotósworkshopok Kft.
 • Székhely: 1139 Budapest, Üteg utca 26. 1. em. 8.
 • Levelezési cím: 1095 Budapest, Boráros tér 6. II/2.
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cégjegyzékszám: 01-09-344662
 • Adószám: 26784665-2-41
 • Képviselő: Bodogán Sándor
 • Telefonszám: +36202800449
 • E-mail: info@fotosworkshopok.hu, info@organicwayofart.com
 • Honlap: https://fotosworkshopok.hu, https://organicwayofart.com

 

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai

 

2. Fogalmak

2.1. Digitális elemeket tartalmazó áru/Termék: ingó dolog, amely videós, hang vagy szöveges digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.

2.2. Felek: Eladó/Szolgáltató és Vevő/Felhasználó/Fogyasztó együttesen.

2.3. Eladó/Szolgáltató: a Honlapon keresztül Szolgáltatás vagy Áru értékesítésére ajánlatot tevő, szerződést kötő jogi személy. (Fotósworkshopok Kft)

2.4. Vevő/Fogyasztó/Felhasználó: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

2.5. Gyártó: az Áru előállítója.

2.6. Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál. (organicwayofart.com)

2.7. Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi vagy szolgáltatói szerződés.

2.8. Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.

2.9. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

2.10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy Szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

2.11. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

2.12. Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint,

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

2.13. Vételár/Ár: az Áruért, valamint szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

3. Vonatkozó jogszabályok

3.1. A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

b) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

c) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

d) 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

e) 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

f) 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

g) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

h) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

i) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

j) A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.

 

4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

4.1. A Fotósworkshopok Kft. szöveges, hang formátumú vagy videós digitális árut biztosít a www.organicwayofart.com weboldalon vagy a Fotósworkshopok Kft által kijelölt egyéb weboldalon, vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: „Weboldal vagy honlap”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: „Áru, digitális tartalom”).

4.2. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Fotósworkshopok Kft és Ön, mint természetes, vagy jogi személy (a továbbiakban: „Felhasználó, Fogyasztó vagy Vevő”) között a Szolgáltatás vagy Áru megvásárlása és igénybevétele tárgyában létrejött Szerződésre nézve irányadók.

4.3. A Szerződést, természetes személy felhasználó esetén, kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek.

4.4. Jogi személy Felhasználó esetén, kizárólag saját joga szerint, megfelelően bejegyzett gazdasági társaság köthet Szerződést. Jogi személy Felhasználó esetén, a jogi személy nevében Szerződést kizárólag cégképviseleti joggal rendelkező természetes személy köthet.

4.5. A cégképviseleti jog fennállását a Fotósworkshopok Kft-nek nem áll módjában ellenőrizni, ezért a Felhasználó nevében regisztráló személy kizárólagos felelősségébe tartozik, bármely a cégképviseleti jog hiánya miatt felmerült kár megtérítése.

4.6 A jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzat https://organicwayofart.com/adatkezeles-es-jogi-nyilatkozat a Fotósworkshopok Kft-re és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek.

4.7. A Fotósworkshopok Kft és a Vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Szolgáltatót és a Vevőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének módját és feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

4.8. A Szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azon Egyedi Feltételek is, melyeket a Fotósworkshopok Kft, vagy megjelölt bármely alvállalkozója vagy teljesítési segédje, a Weboldalon, vagy az alávállalkozója vagy teljesítési segédje weboldalán időről-időre közzétesz (a továbbiakban: „Egyedi Feltételek”).

4.9. Az ÁSZF, az Adatvédelmi Szabályzat és az Egyedi Feltételek ellentmondása esetén az Egyedi Feltételek az irányadók. Az ÁSZF, az Adatvédelmi Szabályzat, illetve az Egyedi Feltételek együtt alkotják a Felhasználó és a Fotósworkshopok Kft között irányadó szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).

4.10. Minden Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni és elfogadni a szerződés rendelkezéseit. 

4.11. A Fotósworkshopok Kft jogosult a Szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződés, vagy bármely korábban megkötött Szerződés feltételeit.

4.12. A Fotósworkshopok Kft a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő Szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek haladéktalanul tegyen eleget, vagy felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását.

4.13. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

4.14. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

5. A szerződés nyelve, a szerződés formája

5.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

5.2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Szolgáltató nem iktatja. 

6. Digitális áru/termék vásárlás

6.1. A vásárlás folyamata

6.1.1. A termék a Fotósworkshopok Kft által, mint gyártó által készített, vagy más gyártó által készített, de a Fotósworkshopok Kft által forgalmazott, digitálisan elérhető előadásokat és előadássorozatkat, írásos anyagokat, hanganyagokat, a hozzájuk tartozó esetleges teszteket, kvízeket, kézikönyveket, záróteszteket, okleveleket, webináriumokat, illetve az Egyedi Feltételekben időről-időre specifikált további kapcsolódó, vagy kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazza.

6.1.2. A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

6.1.3. A az egyes termékek ismertető oldalára kattintva találja a termék ismertetőjét, árát, valamint esetlegesen a vásárlás Egyedi Feltételeit. A vevőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.

6.1.4. A Termék kiválasztása után a Vevő a termék ismertető oldalán található „Megveszem” gombra kattintva helyezheti a digitális terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

6.1.5. A termék megvásárlása és későbbi hozzáférése minden esetben regisztrációhoz kötött. A „Megveszem” gomb lenyomását követően megjelenik a regisztrációs és bejelentkezési aloldal. Amennyiben a Megrendelő már rendelkezik regisztrációval, úgy e-mail címe és jelszava megadásával bejelentkezhet.

6.1.6.Amennyiben a Megrendelő még nem rendelkezik regisztrációval, úgy itt a „Regiszráció” gombra kattintva léphet tovább.

6.1.7 A Regisztráció folyamán magánszemélyeknek név, e-mail cím, jelszó, valamint számlázási cím megadása szükséges. Cégként regisztrálóknak emellett a cégnév és az adószám megadása is szükséges.

6.1.8 A Regisztrációt követően a Megrendelő a fizetési aloldalon ellenőrizheti adatait és küldheti el megrendelését.

6.1.9. Amennyiben a Vevő rendelkezik kedvezményre jogosító kupon kóddal, úgy azt szükséges megadnia még a rendelés elküldése előtt a megfelelő mező kitöltésével.

6.1.10. A Vevő az adatok ellenőrzését követően véglegesítheti rendelését.

6.1.11. A Felhasználó közvetlenül a digitális termék megrendelése a Szerződés elfogadása és a vételár megfizetése után jogot szerez a Weboldalon adott időben megtalálható megvásárolt tartalomhoz való hozzáférésre.

6.1.12. A rendeléskor, regisztrációkor megadott adatok helyességéért és valódiságáért az adatok kitöltője felel. Amennyiben a Vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti a Vevő az Eladó felé.

6.2. A digitális tartalmakhoz való hozzáférés részletei

6.2.1. Fotósworkshopok Kft garantálja, hogy a Vevő az általa megvásárolt tartalmakhoz legalább 2 éves időintervallumban, a hét minden napján, 0-24 óráig hozzáfér.

6.2.2. A technikai beállítások, frissítések, valamint az oldal karbantartásának, fejlesztésének okán az oldal elérhetősége határozott ideig korlátozódhat, ez szerződésszegésnek nem minősül.

6.2.3. A Fotósworkshopok Kft fenntartja azt a jogot, hogy a vállalkozás megszűnése, vagy egyéb más vis major helyzet okán a vállalkozás a megvásárolt tartalmak elérhetőségét korlátozhatja, megszűntetheti, akár a garantált elérési időn belül is.

6.2.4. Ebben az esetben minden olyan Vevőt, akinek élő hozzáférési jogosultsága van, az elérés megszűnése előtt legalább 30 nappal a megszűnésről vagy korlátozásról értesíteni köteles.

6.2.5. Egy adott digitális tartalom tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés módosításának, hacsak irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

6.2.6. Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fotósworkshopok Kft jogosult az ésszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a digitális tartalmakban.

6.2.7. A tartalmak módosítását megelőzően a Fotósworkshopok Kft előzetesen tájékoztatja a Felhasználót a módosítás jellemzőiről, így arról, hogy a módosítás mely digitális tartalmat érinti, valamint a módosítás idejéről is.

6.2.8. A Fotósworkshopok Kft jogosult a digitális tartalmakból különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat meghatározni, vagy bármely későbbi időpontban bevezetni.

6.2.9. A különböző csomagok tekintetében, a Felhasználó saját választása szerint, az aktuálisan elérhető tartalomnak megfelelően vásárolhat. Az aktuálisan elérhető csomagok leírását, tartalmát, azok elérhetőségének időintervallumát, valamint az esetleges meghatározott csomagok terjedelmét, az Egyedi Feltételek tartalmazzák.

6.2.10. Ahhoz, hogy megtekinthesse a megvásárolt tartalmat, a Vevőnek a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

6.2.11. A rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Vevő mindig, minden esetben hozzá tud férni a megvásárolt tartalomhoz, ha olyan a Fotósworkshopok Kft-nek fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé.

6.2.12. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie egyes tartalmak megtekintéséhez. A Fotósworkshopok Kft a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. A Fotósworkshopok Kft nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért, illetve az ilyen szoftverek által okozott bármely kárért.

6.2.13. A Fotósworkshopok Kft a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja lehívni a digitális Árut, vagy ugyan le tudja hívni, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel, vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a Fotósworkshopok Kft érdekkörén kívül esnek.

6.3. A digitális tartalmakhoz kapcsolódó jogi nyilatkozat

6.3.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorok tartalmát képező tananyagok, előadások tartalma kizárólag az adott műsorszámban megjelenő személy szubjektív véleményét tükrözi.

6.3.2. A Fotósworkshopok Kft törekszik arra, hogy előadóinak körébe bizonyítottan hiteles és szakképzett személyeket válasszon, ugyanakkor a közzétett műsorokban elhangzó tények, vélemények megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, tudományos megalapozottságáért felelősséget nem vállal.

6.3.3. A Fotósworkshopok Kft által kiállított bármely oklevél, igazolás, vagy hasonló dokumentum, nem minősül szakmai tudást, képzettséget igazoló hivatalos okiratnak.

6.3.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorban szereplő tanácsokat, véleményeket kizárólag saját felelősségére fogadja meg, illetve követi, ezért a műsorban megjelenő tartalom követése során keletkező bármely, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért – így különösen balesetből vagy nem megfelelő egészségi állapotból stb. eredő károkért – a Fotósworkshopok Kft a felelősségét – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak figyelembevételével – kizárja, így felelősséggel sem a Közreműködő, sem harmadik személy irányába nem tartozik.

6.3.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.

6.3.6. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

6.3.7. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni, lemásolni, sokszorosítani a jogtulajdonos írásos hozzájárulása nélkül Tilos.

6.3.8. A tulajdonos írásos hozzájárulása, és kifejezett, egyértelmű beleegyezése mellett is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet a Fotósworkshopok Kft tartalmait megjeleníteni. A jogtulajdonos: Bodogán Sándor

6.3.9. A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni.

6.3.10. Felhasználó kezeskedik továbbá azért, hogy amennyiben harmadik személy adatát adja meg, úgy a megfelelő hozzájárulásokkal rendelkezik.

6.3.11. A Vevő jogosult bármely időpontban a regisztrált felhasználói fiókját törölni, a Szerződés felmondására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett. A Fotósworkshopok Kft a törlésre vonatkozó kérelemnek 8 munkanapon belül eleget tesz.

6.4. A digitális tartalmak ára

6.4.1.A honlapon feltüntetett árak forintban értendők.

6.4.2. Digitális áru esetén az árak Áfával terheltek, 27%-os áfát tartalmaznak.

6.4.3. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

6.4.4. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett egy Szolgáltatásra vagy Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el a Szolgáltató.

6.5. Díjak és fizetési feltételek

6.5.1. A digitális tartalmak díjait a Vevő a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint a Szerződés, különösen az Egyedi Feltételek feltételeinek megfelelően tudja megfizetni.

6.5.2. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a digitális tartalmak megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

6.5.3. A díjat a Szerződés megkötésével egy időben szükséges megfizetni, egy összegben.

6.5.4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Fotósworkshopok Kft-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6.5.5. A Felhasználó a bankkártyás fizetéshez alkalmazott felületre történő átirányítást követően, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, köteles megadni bankkártya számát, CVV/CCV kódját és a bankkártya lejárati dátumát, valamint a kártyatulajdonos nevét.

6.5.6. A fizetés során a Felhasználó csak olyan bankkártyákra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Felhasználó tulajdonát képezik.

6.5.7. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

6.5.8. A bankkártyaadatokhoz sem a Fotósworkshopok Kft, sem a Barion nem fér hozzá.

6.5.9. A digitális tartalmak díjának megfizetésére banki átutalással is van lehetőség.

6.5.10. Előre utalás esetén a szolgáltatás díját a Vevő az alábbi bankszámlára térítheti meg:

Név: Fotósworkshopok Kft. 

HUF:50453032-10018754
IBAN:HU18-50453032-10018754-0000-0000
 6.5.11. Az Eladó a Szolgáltatás díjáról, vagy a foglalóról díjbekérőt állít ki, mely tartalmazza a fizetendő összeget, a fizetés módját és a fizetési határidőt.

6.5.12. Az Eladó a Szolgáltatás díjának megfizetése vagy a foglaló megfizetése és a díj beérkezése után számlát állít ki a Vevő részére.

6.5.13. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása, valamint megfizetése után jogot szerez a Weboldalon megvásárolt online előadáson megtekintésére.

6.5.14.  Az Eladó a szolgáltatás díjának megfizetése és a díj beérkezése után számlát állít ki a Vevő részére.

6.6. Jogtalan felhasználás

6.6.1. A természetes személy a digitális tartalmakat kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe.

6.6.2. Jogi személy a digitális tartalmakat kizárólag a Felhasználó által kijelölt természetes személyek személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe.

6.6.3. A jogi személy, mint Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik az általa felhasználásra kijelölt természetes személy(ek) felhasználása tekintetében.

6.6.4. A jogi személy által felhasználásra kijelölt természetes személyek felhasználással kapcsolatos minden tevékenysége, a Felhasználó tevékenységének minősül.

6.6.5. A Felhasználó, illetve a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személyek nem tehetik különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhetnek, segíthetnek vagy kérhetnek fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

a) a Digitális tartalmak kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;

b) a Digitális tartalmak törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;

c) a Digitális tartalmak megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;

d) a Digitális tartalmak tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;

e) a Digitális tartalmak részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy

f) a Digitális tartalmaknak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

6.6.6. A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Fotósworkshopok Kft-nek, annak kapcsolt vállalkozásainak, munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és szerződéses partnereinek minden olyan kárát, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megsértette bármely harmadik fél jogait.

6.6.7. A Digitális tartalmakon belül elfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúakra nézve.

6.6.8. A Digitális tartalmakat kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és beleegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Digitális tartalmakat igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Digitális áruk tartalma az adott kiskorúnak megfelelő legyen.

6.6.9. A Fotósworkshopok Kft jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a digitális tartalmat azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára, bármelyik alábbi esetben:

a) indokoltan feltételezhető, hogy a jogi személy Felhasználó nevében nem cégjegyzésre jogosult személy járt el a Szerződés megkötése során;

b) indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó tiltott felhasználást hajtott végre, azt megkísérelte, illetve ilyen tevékenységben közreműködött; vagy

c) a Felhasználó jogaival visszaél; vagy

d) a Digitális tartalmakat engedély nélkül veszik igénybe, vagy

e) indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik;

f) indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a Digitális tartalmakat más, jogosulatlan személy számára elérhetővé tette; vagy

g) a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

6.7. Elállási jog

6.7.1. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-nak megfelelően nyilatkozik, hogy egyértelmű igényének megfelelően kéri a Fotósworkshopok Kft-t, hogy a választott digitális tartalom elérhetővé tevésére irányuló Szerződés teljesítését, már a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő, azaz a Szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt kezdje meg.

6.7.2. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően, a teljesítés megkezdését követően nem gyakorolhatja a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében.

7. Termékszavatosság, Jótállás

7.1. A megrendelt Szolgáltatás hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Ptk., valamint 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján szavatossági igényt érvényesíthet a Fotósworkshopok Kft-vel szemben, mely igényeit a Fotósworkshopok Kft számára szükséges jeleznie az info@organicwayofart.com e-mail címen. 

7.2. A szavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás Szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Fotósworkshopok Kft számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy a szerződést megszüntetheti. Az fogyasztónak minősülő Felhasználó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a Szerződést megszüntetni, ha:

a) a kijavítást vagy kicserélést a Fotósworkshopok Kft nem vállalta, vagy nem tudta elvégezni,

b) a Felhasználó kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt,

c) a Fotósworkshopok Kft a Felhasználó kijavítási, illetve kicserélési igénye ellenére a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét a Felhasználó számára okozott jelentős érdeksérelem nélkül, ésszerű határidőben, térítésmentesen biztosítani nem tudta,

d) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Fotósworkshopok Kft megkísérelte az áru vagy szolgáltatás szerződésszerűvé tételét;

e) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a Szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

f) a Fotósworkshopok Kft nem vállalta a Szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az Árut vagy a Szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

7.3. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom műszaki jellemzőitől függően a Fotósworkshopok Kft megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

7.4. Az ellenszolgáltatás leszállítása esetén a leszállítás mértéke akkor tekintendő arányosnak, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével. Ha a Szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

7.5. Ha a Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva jogszerűen szünteti meg a Szerződést a Fotósworkshopok Kft visszatéríti a fogyasztó Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a Szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a Felhasználó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a Szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a Szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

7.6. Ha a Felhasználó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Fotósworkshopok Kft haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül teljesíti visszatérítési kötelezettségét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához a Vevő kifejezett belegyezését adta.

7.7. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. 

7.8. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen vagy a felhasználást célja tekintetében nem befolyásoló hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Fotósworkshopok Kft adott okot.

7.9. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Fotósworkshopok Kft-t terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

7.10. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A Szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. 

7.11. Fogyasztó Felhasználó esetén a teljesítéstől számított 1 éven belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 1 év leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ha a Szerződés a Szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik a Fotósworkshopok Kft-t terheli annak bizonyítása, hogy a Szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett Szolgáltatás a Szolgáltatás Szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

7.12. Amennyiben a Vevő bármely Szolgáltatás teljesítésében hibát észlel köteles együttműködni a Fotósworkshopok Kft-vel annak érdekében, hogy a Fotósworkshopok Kft - a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Felhasználó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával - meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Felhasználó digitális környezete.

7.13. Ha a Felhasználó nem tesz eleget a jelen pont szerinti együttműködési kötelezettségének, őt terheli annak bizonyítása, hogy a Szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett Digitális áru, a Szolgáltatás Szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

8. Eljárás hibás ár esetén

8.1. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

a) 0 Ft-os ár,

b) kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

8.2. Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja az Áru vagy szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy szolgáltatást, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

9. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Személyes panasztétel

9.1.1. A fogyasztó az Áruval és Szolgáltatással kapcsolatban, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36202800449
 • E-mail cím: info@organicwayofart.com

 

9.1.2. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru vagy szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

9.1.3. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vállalkozás köteles a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg a panasz felvételének jegyzőkönyvét megküldeni.

9.1.4. Az írásbeli panaszt a vállalkozás- ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

9.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Vevő neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

9.1.6. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

9.1.7. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

9.1.8. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

9.2. Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

9.3. Bírósági eljárás

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.4. Békéltető testületi eljárás

9.4.1. A Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással előzetesen közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

9.4.2. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

9.4.3. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

9.4.4. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9.4.5. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

9.4.6. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, elektronikus levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

9.4.7. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)     a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b)    a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c)     ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d)    a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e)    a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f)      a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g)     a testület döntésére irányuló indítványt,

h)    a fogyasztó aláírását.

 

9.4.8.     A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

9.4.9.     Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

9.4.10.     A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek9.4.11. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10. 
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hunemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. 
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hut-tiv@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

9.5.         Online vitarendezési platform

 

9.5.1.     Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

9.5.2.        Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon a Vevő és az Eladó közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

9.5.3.        Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Szerzői jogok

 

10.1.      A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.

10.2.       Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bodogán Sándor

10.3.       A Fotósworkshopok Kft által gyártott és/vagy forgalmazott minden nemű digitális tartalom jogvédett, azok tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt áll.

10.4.       Tilos a Weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a Fotósworkshopok Kft képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a Weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

 

 

 1. Vevők tájékoztatása

 

11.1.      A Fotósworkshopok Kft e-mailben, telefonon, közösségi médián keresztül vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az őt érintő eseményekről, változásokról.

11.2.      A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybevétele alatt megváltoznának.

11.3.      A Fotósworkshopok Kft tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

 

 1. 12.        A szerződés időtartama és megszűnése, szerződéses jogok átruházása

 

12.1.      Szerződés a Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Feltételekben meghatározott időszakra jön létre.

12.2.      A Fotósworkshopok Kft a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait, és kötelezettségeit bármely a Fotósworkshopok Kft vállalatcsoporthoz tartozó vállalatra, vagy olyan harmadik félre átruházni, akitől ésszerűen elvárható, hogy kielégítő módon teljesíteni fogja a Szerződésből eredő kötelezettségeit.

12.3.      A Fotósworkshopok Kft a Szerződésből eredő követeléseit jogosult átruházni, bármely harmadik személyre.

12.4.      Felhasználó kizárólag a Fotósworkshopok Kft előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

13.1.      Joglemondás kizárása

Ha a Fotósworkshopok Kft nem követeli, a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a Fotósworkshopok Kft -nek a Szerződésben biztosított jogait.

 

13.2.      Az ÁSZF módosítása

A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fotósworkshopok Kft jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani.

A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni.

 

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.fotosworkshopok.hu honlapot - a továbbiakban: Honlap - látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a www.fotosworkshopok.hu honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.