Barion Pixel

Adatkezelés és jogi nyilatkozat

Bodogán Sándor, a Fotósworkshopok Kft ügyvezetője és tulajdonosa (a továbbiakban: Adatkezelő), mint az organicwayofart.com (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszem közzé a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért a Weboldal használata előtt figyelmesen elolvasandó! Az oldal böngészésével és a megrendelés leadásával Felhasználó elfogadja a vásárlási feltételeket és az adatkezelési elveket.

Az adatokat a honlap kizárólag az online videósorozathoz való hozzáférés biztosítása céljából kezeli. Az adatokat harmadik félnek nem adom ki, kivéve külön engedélykérésre.

Weboldal adatait kizárólag az Adatkezelő kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon, Felhasználó hozzájárulásával történik. Az adatok megadásának célja a szolgáltatás, oktatás megrendelése, illetve teljesítése. Adatkezelő a megadott adatokat a 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.

A felhasználók által megadott adatok kezelése és annak célja:


– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím

– hírlevél küldéséhez szükséges adatok: név, e-mail cím. A hírlevélről történő leiratkozásra a hírlevelek végén található leiratkozási linkre kattintva van lehetőség.  

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat a következő célokra:


– kapcsolatfelvétel szolgáltatás igénybevételéhez, konzultációhoz, tájékoztatáshoz,
– Weboldal használatával kapcsolatos esetleges viták rendezése,
– elektronikus hírlevelek küldése, amennyiben Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Weboldalon történő adatok megadására kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Felhasználó felel. Felhasználó e-mail címének, telefonszámának, egyéb adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő – egyben Adatfeldolgozó – a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Adatkezelő jogszabályi rendelkezés hiányában az adott Felhasználó írásos hozzájárulásával adhatja át harmadik fél részére a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

Statisztikai adatok
Weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. Ezen adatokat Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át hatóság részére.
Weboldal által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetők a http://www.google.com/analytics/ weboldalon.

Cookie-k (sütik)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a weboldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Információk tulajdon joga
Adatkezelő kijelenti, hogy az organicwayofart.com weboldalt, az egyes aloldalakon látható információkat Adatkezelő birtokolja. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Az organicwayofart.com oldalairól származó szöveges tartalmak, videók, fotók, cikkek és egyéb információk engedély nélküli letöltése, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett. Az írásokkal, képekkel kapcsolatos minden további jogomat, Bodogán Sándor, mint a Fotósworkshopok Kft tulajdonosa – mint Adatkezelő – fenntartom, és szükség esetén bírósági úton érvényesítem.

Felhasználó jogai a kezelt adatok tekintetében:
Adatkezelő Felhasználó írásbeli kérésére köteles tájékoztatást adni a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és annak címzettjéről. A tájékoztatás az info@organicwayofart.com e-mail címen igényelhető Felhasználó személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban köteles válaszolni.
Felhasználó jogosult személyes adatainak írásbeli helyesbítésére, szintén személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával egyidejűleg.

Felhasználónak jogában áll adatainak töröltetésére részben vagy egészben, annak zároltatására indoklás nélkül személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a kérelem felől. Az adatok zárolása esetén amennyiben a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit, a zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig az adatkezelési cél fennáll.

A személyi adatok helyesbítéséről, a zárolásról, vagy a törlésről Adatkezelő Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Adatkezelő Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme jogilag megalapozottan nem teljesíthető, Adatkezelő a kérelmet követő 30 napon belül írásban közli Felhasználóval annak ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségét.

Felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva. Adatkezelő a leiratkozási kérelem beérkezését követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.
Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a hírlevél küldése céljából érinti Felhasználó nyilvántartását, akkor Adatkezelő csak a hírlevél nyilvántartásból törli Felhasználót, a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételére Adatkezelő a továbbiakban is jogosult kezelni Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött egyéb információk
Amennyiben Felhasználó a Weboldalon személyes adatot, információt nem ad meg, úgy Adatkezelő Felhasználóra vonatkozóan semmilyen személyes adatot nem kér, nem gyűjt, és nem kezel Felhasználó beazonosítására alkalmas módon.
A Weboldalra látogatással minden Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a Tájékoztatóban feltüntetett és ide vonatkozó adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.
Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, mobileszköze(i)nek azon adatai, amelyek a Weboldal használata során automatikusan generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikusan rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok alapján Felhasználó nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Google Plus, Facebook, Pinterest, Linkedin) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld Felhasználó számítógépének merevlemezére, és Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook, üzleti partnerek) internetes webhelyein jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy Felhasználó korábban már látogatást tett Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak, de személyazonosításra alkalmatlan módon).

A Google a cookie-k használatának letilthatóságát a Hirdetésbeállításokban (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) teszi lehetővé. Felhasználó külső szolgáltatók cookie-jait  a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán tilthatják le.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az organicwayofart.com weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelméért Adatkezelő nem vállal felelősséget. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, az adott linket eltávolítja Weboldalról.

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz a felvett személyi adatok biztonságos kezeléséért, tárolásáért, megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását, illetéktelen személyek hozzáférését, az adatok megismerését. Jogosultság hiányában azokat harmadik személynek nem adja át. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik fél figyelmét, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés lehetőségét minden tőle telhető módon megakadályozza. Ennek ellenére Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy fentebb részletezett személyes adatok Weboldalon és levelezési fiókon keresztül történő megadása esetén az adatvédelem teljes mértékben az interneten nem garantálható. Az adatok jogosulatlan hozzáférésének fennállása esetén Adatkezelő nem felelős az ebből keletkezett károkért (magyarázat: Felhasználó megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogalap nélküli célokra is felhasználhatják).

Adatkezelő kijelenti, hogy semmilyen célból és módon nem gyűjt különleges adatokat (például: faji eredet, nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozás, politikai vélemény vagy pártállás, vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, érdek-képviseleti szervezeti tagság, egészségi állapot, kóros szenvedély, szexuális élet, büntetett előélet).

Megjegyzés: Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor, nyilvános Wi-Fi hálózat használatakor nem megfelelő a biztonság. A használatot követően Felhasználó jelentkezzen ki az organicwayofart.com weboldalról, levelezőfiókjából, közösségi oldaláról. Saját számítógépről történő látogatás esetén is böngészőtől függően Felhasználó bizonyos ideig bejelentkezve marad. Felhasználó felelőssége, ha idegenek a számítógépéhez hozzáférnek, a nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) hajthatnak végre.

Adatkezelő minden személyes adat kezelését a jogszabályoknak megfelelően végzi. Amennyiben Felhasználó ezzel nem ért egyet, az info@organicwayofart.com email címeken ezt Adatkezelő felé jelezheti.
Amennyiben Felhasználó a személyes adatainak nem biztonságos kezelését vélelmezné, úgy az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet az alábbi hatáskörrel rendelkező szervnél:
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve
– bírósági eljárást kezdeményezhet.

Jelen Nyilatkozatra a magyar jog, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Felhasználó a módosítást a Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – elfogadja. A módosítások az elfogadást követően, illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Személyes adatok kezelésének jogalapja
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
– 226/2003. (XII. 13.) kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A szolgáltató neve: Fotósworkshopok Kft.
A szolgáltató e-mail címe: info@fotosworkshopok.hu
A szolgáltató adószáma: 26784665241
Székhely cím: 1139 Budapest, Üteg u. 26. I/8.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A szolgáltató telefonszáma: +36 20 280 0449

Az adatok feldolgozását a Fotósworkshopok Kft. megbízásából az alábbi cégek végzik:
Tárhely-szolgáltató: Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Könyvelő: Business Solutions Hungary Kft. 1147 Budapest, Szentes u. 39. fszt. 3.

Marketing: Boom Premier Stúdió (Fónagy Dávid E.V.) 1112 Budapest, Andor utca 21/C


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelentTájékoztatóban foglaltak módosításával tájékoztatja Felhasználókat.

Oldalunkon cookie-kat használunk, részletek az Adatkezelési szabályzatban Adatvédelmi nyilatkozatban. Egyéni sütibállítások módosításához kattintson ide: Sütik testreszabása